Política de Privacitat

Aquesta pàgina Web és propietat de GOLF FRANCIAC, S.L. amb NIF núm B58861055 i domicili a Carretera Nacional-II, Km 703, 17455 Caldes de Malavella

El tractament de les dades de caràcter personal que es realitzi a través d’aquesta pàgina web se subjectarà al que estableix el Reglament Europeu UE 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa d’aplicació. L’accés i utilització dels serveis proporcionats en aquesta pàgina web suposa l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat per part dels usuaris.


Les dades de caràcter personal que es demanin i tractin a través d’aquesta seu electrònica tenen com a finalitats la prestació dels serveis proporcionats en la mateixa, els sol·licitats pels usuaris, gestionar la relació comercial amb l’usuari i per a fins publicitaris i/o estadístics. En aquest sentit, les dades personals facilitades pels usuaris, ja sigui a través de correu electrònic com mitjançant la utilització dels formularis web existents en aquesta seu electrònica, seran tractades, tal com estableix el Reglament Europeu UE 2016/679 de Protecció de Dades de caràcter personal, de forma confidencial i per a les finalitats estrictament establertes anteriorment.


En compliment del qual disposa el Reglament Europeu UE 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que se sol·licitin als usuaris seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recaptin. En tot cas, els usuaris són responsables de la veracitat i autenticitat de les dades que proporcionin, així com de qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les informacions i dades facilitades, i els possibles perjudicis que d’això es derivessin. Mitjançant el subministrament de les seves dades personals en qualsevol de les seccions d’aquesta seu electrònica, l’usuari autoritza el tractament de les seves dades personals, el responsable de tractament d’aquests és GOLF FRANCIAC SL.Les dades personals dels usuaris seran tractades amb les mesures de seguretat necessàries d’acord amb què preveu el Reglament Europeu UE 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Així mateix, es garantirà la confidencialitat de les dades i no es comunicaran a tercers fora dels casos necessaris per gestionar els serveis proporcionats a través d’aquesta pàgina web.

Qualsevol usuari podrà exercir en qualsevol moment el seu dret d’accés, rectificació, supressió i oposició sobre les seves dades personals, dirigint-se per escrit a GOLF FRANCIAC SL, a info@golffranciac.com.

El titular disposa també de la possibilitat d’aconseguir, en un format electrònic organitzat i comunament utilitzat, una còpia de les dades que siguin objecte de tractament, perquè les pugui transmetre a un altre responsable de tractament sense impediments.

Així mateix, l’usuari autoritza que GOLF FRANCIAC SL conservi les seves dades personals mentre es mantingui la relació contractual corresponent, així com per a les finalitats estadístiques i/o publicitàries que es derivin de la nostra web, o fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables per a les obligacions legals oportunes.

En aquest web només es recopilen dades per a estadística de visites a través de google analytics, pots deshabilitarles descarregant aquest complement del navegador a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout